Rivaroxaban v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní v reálné klinické praxi – studie XANTUS

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

Souhrn

Rivaroxaban je přímý, jednou denně perorálně podávaný inhibitor faktoru Xa. Faktor Xa je klíčový enzym koagulační kaskády, jeho inhibice rivaroxabanem zajišťuje velmi silný antikoagulační účinek. V indikaci prevence systémové embolizace a cévní mozkové příhody je schválen pro dospělé pacienty s nevalvulární fibrilací síní, kteří mají alespoň jeden z rizikových faktorů: věk 75 let nebo vyšší, srdeční selhání, diabetes mellitus, arteriální hypertenze nebo předchozí cévní mozková příhoda (CMP) nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA).

Fibrilace síní je nejčastější arytmií v klinické praxi, s prevalencí kolem 2 %. Její výskyt stoupá s věkem, u jedinců nad 80 let je odhad prevalence 10–17 %. Výskyt fibrilace síní je vyšší u pacientů s arteriální hypertenzí, chronickým srdečním selháním, ischemickou chorobou srdeční, u pacientů s jakýmkoli cévním postižením včetně postižení periferních tepen a u nemocných po CMP. Pacienti s fibrilací síní mají dvakrát vyšší riziko úmrtí a pětkrát vyšší riziko CMP ve srovnání s běžnou populací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky