Pětileté výsledky léčby brentuximab vedotinem u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Brentuximab vedotin (BV) je konjugát chimérické anti-CD30 protilátky a látky MMAE (monomethyl auristatin E), interferující s cytoskeletem. Spojení MMAE s anti- -CD30 protilátkou umožňuje cílené dopravení MMAE k nádorovým buňkám exprimujícím na svém povrchu znak CD30; po vazbě BV na CD30 dochází k internalizaci komplexu, v lyzosomech se proteolytickým štěpením uvolňuje MMAE, navazuje se a narušuje funkci mikrotubulů, což má za následek zástavu buněčného cyklu a apoptózu. Brentuximab vedotin je indikován u pacientů s CD30-pozitivním Hodgkinovým lymfomem (HL) a nemocných se systémovým anaplastickým velkobuněčným lymfomem.

Před zavedením BV do klinické praxe byly možnosti léčby pacientů s HL, který progredoval po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT), omezené a jejich prognóza byla nepříznivá. Na základě pivotní studie II. fáze s BV, ve které dosáhla četnost objektivních léčebných odpovědí (ORR) 75 %, byl tento lék ve zrychleném řízení registrován FDA u pacientů s relabujícím nebo refrakterním HL (R/R HL), u nichž selhala ASCT nebo nejméně dvě předchozí linie léčby. Zde jsou prezentovány konečné výsledky pivotní studie s BV.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Marková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky