Přežívání, bezpečnost a prognostické faktory při léčbě regorafenibem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – studie REBECCA

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Regorafenib je perorálně podávaný inhibitor kináz uplatňujících se při nádorové angiogenezi (VEGFR-1, -2 a -3, TIE-2), onkogenezi (KIT, RET, RAF-1, BRAF) a v mikroprostředí nádoru (PDGFR, FGFR). Přínos regorafenibu v porovnání s placebem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) progredujícím na standardní léčbě z hlediska prodloužení celkového přežití (OS) byl dokumentován ve dvou studiích III. fáze, jejichž výsledky následně vedly ke schválení regorafenibu ke klinickému použití.

Ještě před stanovením úhrady regorafenibu ve Francii byl francouzskou národní agenturou ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) schválen program povolení dočasného užívání (ATU – Autorisation Temporaire d'Utilisation), jenž uspíšil možnost podání regorafenibu pacientům, u kterých již byly vyčerpány všechny prostředky léčby. Program ATU rovněž přinesl cenné informace o výsledcích léčby regorafenibem u neselektovaného souboru pacientů v podmínkách běžné klinické praxe.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky