Kombinace dabrafenibu a trametinibu u pacientů s pokročilým melanomem – výsledky studie COMBI-v po třech letech sledování

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Možnosti léčby pacientů s maligním melanomem se v poslední době významně rozšířily. Použití inhibitorů BRAF vemurafenibu a dabrafenibu u nemocných s metastatickým melanomem s mutací BRAF V600 vedlo v porovnání s chemoterapií k signifikantnímu zvýšení četnosti objektivních léčebných odpovědí a k prodloužení přežití bez progrese i celkového přežití. I při této velmi účinné terapii však dochází ke vzniku získané rezistence, zapříčiněné reaktivací dráhy MAPK (mitogen-activated protein kinase), v důsledku paradoxní aktivace dráhy MAPK v buňkách bez mutace BRAF je léčba inhibitory BRAF provázena také vznikem sekundárních kožních nádorů. Úskalí monoterapie inhibitory BRAF lze řešit jejich kombinací s inhibitory MEK.

Kombinace inhibitoru BRAF dabrafenibu a inhibitoru MEK trametinibu u pacientů s neresekovatelným melanomem stadia IIIC nebo IV s mutací genu BRAF V600E nebo V600K byla hodnocena v multicentrických randomizovaných studiích III. fáze COMBI-d, v níž byla tato kombinace porovnávána oproti monoterapii dabrafenibem (n = 423), a COMBI-v, ve které byla tato kombinace porovnávána oproti monoterapii vemurafenibem (n = 704). V obou studiích byla demonstrována setrvalá účinnost a dobrá snášenlivost dabrafenibu v kombinaci s trametinibem – medián celkového přežití při kombinované terapii činil 25,1 měsíce (studie COMBI-d), resp. 25,6 měsíce (studie COMBI-v), odpovídající četnosti jednoletého celkového přežití dosáhly 73,5 %, resp. 73,0 %, a četnosti dvouletého celkového přežití 51,4 %, resp. 51,2 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky