Účinnost a bezpečnost tocilizumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou – metaanalýza

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

V 1. linii léčby pacientů s revmatoidní artritidou jsou doporučeny (syntetické) chorobu modifikující léky (DMARD), a není-li při použití této terapie dosaženo vytčeného léčebného cíle, je indikováno přidání biologického léku. Jak ovšem ukazují rozsáhlé kohortové studie, až třetina nemocných léčených kombinací syntetického a biologického DMARD syntetický DMARD přestane užívat, nejčastěji kvůli výskytu nežádoucích účinků (především gastrointestinálních). Jaký biologický lék by měl být preferován v monoterapii u pacientů, u nichž není možná kombinovaná léčba, však dosud nebylo určeno – vzhledem k nedostatku studií přímo porovnávajících jednotlivé léky nejsou k dispozici údaje o tom, který z dostupných biologických léků je v monoterapii nejúčinnější a nejlépe snášený. Výjimkou je randomizovaná kontrolovaná dvojitě zaslepená studie ADACTA, která prokázala superioritu tocilizumabu oproti adalimumabu u nemocných s revmatoidní artritidou, které je třeba léčit monoterapií biologickým lékem. Ani u tocilizumabu však není dostatečně jasné, zda je v monoterapii stejně účinný jako v případě, kdy je kombinován se syntetickými DMARD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky