Pazopanib v léčbě metastatického karcinomu ledviny – zkušenosti z reálné praxe

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Zavedení cílených léků významně zlepšilo výsledky léčby pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem ledviny (RCC) a medián celkového přežití se v průběhu uplynulých 20 let prodloužil z 9 měsíců (léčba interferonem-α) na 28–29 měsíců (cílená terapie). V současné době jsou k cílené léčbě metastatického RCC dostupné látky namířené vůči signalizaci VEGF (tyrosinkinázové inhibitory a monoklonální protilátka bevacizumab) a inhibitory mTOR.

V 1. linii léčby nemocných s metastatickým RCC lze vedle historického standardu sunitinibu použít také multikinázový inhibitor pazopanib. Jeho účinnost u dosud neléčených i u předléčených pacientů byla prokázána ve studii III. fáze Sternbergové a spol., v níž vedlo jeho podávání v obou těchto podskupinách i v celém souboru pacientů k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese. Non-inferiorita pazopanibu oproti sunitinibu byla následně prokázána ve studii COMPARZ, ve studii PISCES pak byly při terapii pazopanibem dokumentovány lepší snášenlivost i kvalita života nemocných.

Pazopanib tedy lze považovat za přinejmenším rovnocennou alternativu sunitinibu, dosud však nebyly identifikovány žádné prediktivní markery, které by bylo možné využít při rozhodování mezi oběma léky. Volba se proto řídí bezpečnostním profilem a typem předchozí léčby; pazopanib je obvykle preferován u nemocných se závažnými kardiovaskulárními komorbiditami a horším výkonnostním stavem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky