Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – studie RECOURSE

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pilířem terapie pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) jsou fluoropyrimidiny, jejichž mechanismus účinku spočívá v inhibici thymidylátsyntázy, enzymu klíčového při syntéze pyrimidinových nukleotidů. Fluorouracil bývá kombinován s leukovorinem a irinotekanem (FOLFIRI) či oxaliplatinou (FOLFOX), přičemž kombinace těchto režimů s inhibitorem VEGF (bevacizumab) či s inhibitory EGFR (panitumumab, cetuximab) v případě nemutovaného typu genu KRAS je v současné době standardem léčby nemocných s metastatickým CRC.

Novou možností léčby pacientů s refrakterním metastatickým CRC je perorálně podávaný analog thymidinu trifluridin v kombinaci s inhibitorem thymidinfosforylázy tipiracil hydrochloridem. Aktivní cytotoxicky působící látkou je trifluridin, který se inkorporuje do DNA, což vede k protinádorovému účinku. Tipiracil působí inhibici thymidinfosforylázy, čímž brání rychlé degradaci trifluridinu a zajišťuje jeho dostatečnou plazmatickou koncentraci.

V preklinických studiích byla pozorována aktivita trifluridinu s tipiracilem (TRI/TIP) u buněčných linií rezistentních vůči fluorouracilu, v následně provedených klinických studiích bylo definováno optimální dávkování. Příznivé výsledky studií I. a II. fáze vedly k testování TRI/TIP ve studii III. fáze u většího souboru pacientů.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky