Palbociklib v kombinaci s fulvestrantem u pacientek s HR-pozitivním karcinomem prsu progredujícím na hormonální léčbě – studie PALOMA-3

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přibližně u 80 % pacientek s karcinomem prsu je prokazována exprese hormonálních (estrogenových a/nebo progesteronových) receptorů (HR). U nemocných s HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu je v 1. linii léčby preferována hormonální terapie, v jejím průběhu však často dochází ke vzniku rezistence. Při té se může uplatňovat zkřížená aktivace (tzv. crosstalk) různých signálních drah, vznik mutací genu kódujícího estrogenový receptor či adaptivní upregulace signalizace růstových faktorů. Popsány byly interakce mezi dráhou PI3K/Akt/mTOR a estrogenovými receptory a bylo zjištěno, že aktivace této dráhy v důsledku mutací genů PIK3CA či AKT je spojena se vznikem rezistence vůči některým typům hormonální terapie.

Častým jevem u HR-pozitivního karcinomu prsu je rovněž aktivace osy cyklindependentních kináz (CDK4/CDK6/E2F). Cyklindependentní kinázy 4 a 6 jsou proteinkinázy klíčové z hlediska regulace buněčného cyklu, zejména jeho progrese z fáze G1 do fáze S. Studie in vitro přitom ukázaly, že proliferace buněk karcinomu prsu zůstává závislá na signalizaci D1-CDK4 i v případě vzniku rezistence vůči hormonální léčbě. Palbociklib je potentní perorální inhibitor CDK4/6, první ve své třídě, který představuje novou možnost léčby pacientek s metastatickým HR-pozitivním HER2-negativním karcinomem prsu. V preklinických studiích a klinických studiích I. a II. fáze byla prokázána jeho vysoká aktivita a synergický účinek s některými hormonálními léky (letrozol, fulvestrant), což vedlo k zahájení jeho testování ve studii III. fáze.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky