Bezpečnost everolimu v kombinaci s exemestanem v léčbě pacientek s metastatickým karcinomem prsu v reálné klinické praxi

Číslo: 6 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Everolimus je inhibitor mTOR, který blokuje aktivaci translačních regulátorů S6K1 (ribosomální proteinová kináza S6) a 4E-BP1 (vazebný protein pro eukaryotický elongační faktor 4E). Inhibuje tak přechod buněk z fáze G1 do fáze S1 buněčného cyklu, tím brání proliferaci a růstu buněk a indukuje jejich apoptózu. Negativním ovlivněním proliferace endoteliálních buněk je schopen inhibovat též angiogenezi. Optimální dávkou everolimu doporučenou na základě provedených studií je 10 mg denně.

Ve studii III. fáze BOLERO-2 byl everolimus v kombinaci s exemestanem porovnáván oproti monoterapii exemestanem u pacientek s pokročilým karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů (HR) rekurentním či progredujícím po předchozí léčbě nesteroidním inhibitorem aromatázy. Vysoká účinnost a dobrá snášenlivost kombinované terapie následně vedly k registraci everolimu i u nemocných s hormonálně senzitivním pokročilým karcinomem prsu po selhání léčby letrozolem či anastrozolem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky