Vliv pirfenidonu na mortalitu pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – poolovaná analýza a metaanalýza

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Pneumologie
Obor: Pneumologie

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je progresivní, invalidizující onemocnění spojené s fibrotizací plicní tkáně. Klinický průběh IPF může být různý, prognóza pacientů však je obecně špatná a medián celkového přežití se pohybuje mezi 2 a 5 lety od stanovení diagnózy.

Pirfenidon je perorálně podávaný antifibroticky a protizánětlivě působící lék, který je schválen k terapii nemocných s IPF. Jeho účinnost a bezpečnost byly doloženy ve třech mezinárodních studiích III. fáze – ASCEND 016 (Assessment of Pirfenidone to Confirm Efficacy and Safety in Idiopathic Pulmonary Fibrosis), CAPACITY 004 a CAPACITY 006 (Clinical Studies Assessing Pirfenidone in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Research of Efficacy and Safety Outcomes) a ve dvou japonských studiích II. (SP2) a III. fáze (SP3). V analýze studií ASCEND 016, CAPACITY 004 a CAPACITY 006 byla terapie pirfenidonem v porovnání s placebem asociována se signifikantním snížením mortality z jakýchkoliv příčin i mortality v důsledku IPF v souvislosti s léčbou v 52. týdnu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky