Bisoprolol a perindopril – optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. *
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC **
Autoři - působiště: * Interní kardiologická klinika FN, Brno
** I. Interní-kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: hypertenze, srdeční selhání, kombinovaná terapie, perindopril, bisoprolol
Citace: Špinar J, Vítovec J, Špinarová L. Bisoprolol a perindopril – optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním. Farmakoterapie 2017
13(1):80–86.

Souhrn

Fixní kombinace dvou léků zlepšuje adherenci/compliance pacientů k léčbě, a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. Dvojkombinace jsou dnes doporučovány v léčbě hypertenze, diabetes mellitus či dyslipidemie. V léčbě ischemické choroby srdeční a srdečního selhání je za optimální kombinaci léků považována blokáda systému renin-angiotenzin a blokáda β-receptorů.

Cosyrel je první fixní kombinace β-blokátoru (bisoprolol fumarát) a inhibitoru ACE (perindopril arginin) dostupná na českém trhu. Přípravek je indikován u nemocných s hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční či srdečním selháním (Cosyrel 5/5 mg a 10/5 mg). U nemocných s chronickým srdečním selháním byl bisoprolol testován proti inhibitorům ACE ve studii CIBIS III, v níž se ukázalo, že není podstatné, kterou lékovou skupinou je léčba zahájena, a že nemocní snášejí dobře jak β-blokátor, tak inhibitor ACE. Primární sledovaný ukazatel, včetně četnosti úmrtí, byl rovněž v obou skupinách stejný a bylo prokázáno, že zahájení léčby bisoprololem může významně snížit riziko úmrtí. Po 6 měsících dostali nemocní kombinaci obou léků, tedy bisoprolol + inhibitor ACE, která byla opět dobře snášena.

V podskupině pacientů ze studie EUROPA vedla kombinace perindoprilu a β-blokátoru oproti kombinaci β-blokátoru s placebem k 24% snížení výskytu primárního sledovaného ukazatele (kardiovaskulární mortalita, nefatální infarkt myokardu a resuscitovaná srdeční zástava), 28% snížení výskytu fatálního a nefatálního infarktu myokardu, 45% snížení četnosti hospitalizací pro srdeční selhání a 13% snížení celkové mortality.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky