Fixní trojkombinace atorvastatin + perindopril + amlodipin a snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pokroky na poli farmakoterapie za posledních 25 let, především zavedení statinů a inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), výrazně změnily prognózu pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS).

Hypercholesterolemie a arteriální hypertenze jsou hlavními rizikovými faktory ICHS. U pacientů s hypertenzí je přitom vyšší výskyt hypercholesterolemie, jež u nemocných s hypertenzí zdvojnásobuje KV riziko. Proto je důležitá intervence obou faktorů – bylo zjištěno, že 10% snížení hodnoty krevního tlaku a koncentrace cholesterolu je u mužů bez diagnózy či symptomů KV onemocnění (!) spojeno se 45% poklesem rizika KV příhod.

Statiny snižují koncentrace celkového cholesterolu i LDL-cholesterolu, což je spojeno i se snížením mortality. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu účinně snižují krevní tlak, mají však i řadu dalších příznivých účinků, například na endotel či na remodelaci arterií a myokardu, což se promítá do zlepšení prognózy pacientů. V několika klinických studiích s inhibitory ACE bylo prokázáno snížení výskytu kardiovaskulárních (KV) příhod, včetně úmrtí z KV příčin, přínos inhibitorů ACE byl přitom dokumentován rovněž u pacientů se stabilní ICHS a nízkým rizikem (studie EUROPA) i u nemocných s aterosklerózou a středním rizikem. Moderní antihypertenzní léčba obvykle kombinuje více antihypertenziv s různým mechanismem účinku, výhodná je například kombinace inhibitorů ACE s blokátory kalciových kanálů (BKK) či diuretiky. Fixní kombinace těchto látek mají v porovnání s volnými kombinacemi potenciál ke zvýšení adherence a perzistence na této terapii.

V poslední době se ukázalo, že z hlediska snížení celkového KV rizika je účinnější relativně mírné ovlivnění více KV rizikových faktorů než razantní snížení jednoho rizikového faktoru, například vysokého krevního tlaku. Nejvhodnějšími léky z hlediska prognózy pacientů s KV chorobami se tak jeví fixní kombinace zahrnující komplementárně působící antihypertenziva a statin.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky