Mikrovaskulární a makrovaskulární účinky dapagliflozinu – prospektivní randomizovaná studie

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Zvýšená mortalita pacientů s diabetes mellitus 2. typu je z převážné části důsledkem kardiovaskulárních (KV) chorob, proto je při léčbě těchto nemocných nutné soustředit se nejen na kontrolu glykemie, ale i na další rizikové faktory, jako jsou hypertenze a dyslipidemie. Již u asymptomatických pacientů lze při DM 2. typu detekovat časné cévní změny – jedná se zejména o mikrovaskulární hyperperfuzi (oko, ledviny), přestavbu stěny cév a zvyšování tuhosti tepen (poddajnost velkých cév lze přitom hodnotit pomocí analýzy pulsní vlny, centrálního pulsního tlaku, augmentačního tlaku či augmentačního indexu). V důsledku zvýšené arteriální tuhosti se zvyšuje amplituda odražené vlny, stoupá systolický krevní tlak (sTK) a naopak klesá diastolický tlak (dTK), a zvyšuje se centrální pulsní tlak.

Dosud bylo provedeno poměrně málo studií posuzujících vliv různých antidiabetik na mikro- i makrocirkulaci, příznivé účinky byly popsány například při léčbě saxagliptinem (snížení průtoku v retinálních kapilárách [RCF – retinal capillary flow], zlepšení centrální hemodynamiky) či empagliflozinem (snížení arteriální tuhosti, pulsního tlaku a průměrného arteriálního tlaku). O inhibitorech sodíkoglukózového kotransportéru typu 2 (SGLT-2) je známo, že snižují nejen glykovaný hemoglobin (HbA1c) či glykemii nalačno (FPG), ale i tělesnou hmotnost nebo krevní tlak (TK), pokles TK je přitom zřejmě dán právě snížením tělesné hmotnosti a exkrecí sodíku.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky