Liraglutid zlepšuje kardiální funkci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým srdečním selháním

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu významně ovlivňuje riziko vzniku srdečního selhání (SS) i prognózu pacientů se SS. První manifestací myokardiálního postižení u nemocných s DM 2. typu je často diastolická dysfunkce levé komory, která je klíčovou komponentou diabetické kardiomyopatie. Mechanismy vzniku kardiální dysfunkce při DM 2. typu nejsou dopodrobna známy, zřejmě je však důsledkem alterace metabolismu kardiomyocytů (narušená glykolýza a oxidace mastných kyselin). Mnoho antidiabetik je u pacientů se SS kontraindikováno a rovněž možnost využití jiných antidiabetik je omezená (SS se často pojí také s renální dysfunkcí). Stále je proto vyvíjena snaha o identifikaci takových léků, které mohou být bezpečně použity u nemocných se SS.

Liraglutid patří do skupiny agonistů receptorů pro GLP-1. Účinně snižuje nejen hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ale i tělesnou hmotnost a krevní tlak. Ve studii LEADER navíc liraglutid signifikantně snižoval riziko úmrtí z kardiovaskulárních (KV) příčin, nefatálního infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody (kompozitní parametr), riziko úmrtí z jakýchkoliv příčin a nesignifikantně rovněž riziko hospitalizace pro SS. Vedle analog GLP-1 byl kardioprotektivní účinek naznačen také u inhibitorů dipeptidylpeptidázy- 4, naproti tomu vliv bazálního inzulinu na KV riziko není zcela jasný.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky