Faktory ovlivňující individualizaci terapie diabetu: studie INTERVAL

Číslo: 1 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Léčba diabetu by měla korespondovat s průběžně aktualizovanými doporučenými terapeutickými postupy, které současně umožňují zohlednit individuální potřeby nemocného vyplývající z jeho klinického stavu, komorbidit apod. Ve snaze popsat stanovované cíle glykemické kontroly a faktory, které je ovlivňují, byla provedena šestiměsíční randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie, do níž bylo zapojeno 45 ambulantních zařízení v sedmi evropských zemích. Zúčastnilo se jí tak 278 dosud medikamentózně neléčených nebo nedostatečně léčených osob starších 70 let s hodnotou HbA1c v rozmezí 7–10 % (průměrná hodnota HbA1c 7,9 %). Průměrně nastavená cílová hodnota HbA1c byla 7,0 %. Výchozí hodnota HbA1c byla významným prediktorem pro nastavení agresivní léčby (p < 0,001), která byla mj. častěji indikovaná u mužů než u žen (p = 0,026). Zřejmý byl vliv národních guidelines na nastavování cílových hodnot, z čehož vyplývá potřeba další edukace odborné veřejností se srozumitelnou prezentací mezinárodních doporučení, zejména pak ve skupině starších diabetiků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky