Úspěšná dlouhodobá terapie ponatinibem u pacienta s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi s vývojem mutace T315I a mutací Y253Hwt a L364Fwt po 2. linii léčby

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Olga Černá
Autoři - působiště: Interní hematologická klinika FNKV, Praha

Souhrn

Chronická myeloidní leukemie (CML) je raritní hematologická malignita, která se řadí do skupiny myeloproliferativních onemocnění. Diagnosticky je charakterizována přítomností Ph chromosomu s translokací mezi chromosomy 9 a 22 a vznikem fúzního genu BCR-ABL. Tento poznatek vedl k vývoji inhibitorů tyrosinkinázy (TKI) BCR-ABL.

Zavedení tyrosinkinázových inhibitorů do terapie CML znamenalo převrat v léčbě tohoto onemocnění. Imatinib, TKI 1. generace, je stále zlatým standardem v léčbě chronické fáze CML. Tímto se výrazně zlepšila prognóza pacientů a jejich celkové přežití je téměř srovnatelné s přežitím v populaci bez CML. U 25–30 % pacientů však dochází k selhání léčby a k rozvoji rezistence, a to nejčastěji na podkladě vzniku mutací v kinázové doméně. Řada mutací je citlivých na inhibitory tyrosinkinázy (TKI) 2. generace: nilotinib, dasatinib, bosutinib apod. Mutace T315I je však většinou vůči těmto přípravkům rezistentní.

Ponatinib je tyrosinkinázový inhibitor 3. generace. Navozuje dle řady studií i klinického sledování v reálné klinické praxi vysoké procento hematologických, cytogenetických i molekulárně genetických odpovědí u pacientů předléčených více liniemi léčby, zejména v chronické fázi CML, a to v přítomnosti multirezistentní mutace T315I i bez ní. Terapie tímto lékem může být spjata s rizikem rozvoje arteriálních trombóz. Výskyt těchto komplikací dosahuje 17–27 % v průběhu tří let. Jejich riziko je však do značné míry závislé na dávce – se snížením dávky vznik těchto komplikací klesá. Je nutné pečlivé a cílené sledování pacientů se zaměřením na výskyt kardiovaskulárních komplikací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky