Panobinostat v terapii pacientů s mnohočetným myelomem

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Mnohočetný myelom (MM) je hematologické onemocnění charakterizované klonální proliferací maligních plazmatických buněk v kostní dřeni, jež produkují abnormální monoklonální protein. Onemocnění postihuje obvykle starší pacienty – medián věku nemocných v době stanovení diagnózy se pohybuje okolo 70 let. V souvislosti se stárnutím populace se proto předpokládá další nárůst incidence MM. V průběhu poslední dekády bylo dosaženo významných pokroků na poli farmakoterapie MM, k nimž patřilo především zavedení imunomodulačních léků (IMiD; lenalidomid, thalidomid, nověji pomalidomid) a inhibitorů proteasomu (PI; bortezomib, karfilzomib, nejnověji byl registrován rovněž ixazomib). Možnosti farmakoterapie nemocných s MM v poslední době rozšířila také cílená léčba (elotuzumab, daratumumab). Mnohočetný myelom však má typicky relabující průběh a pacienti se po čase stávají refrakterními vůči všem dostupným léčebným možnostem. Je proto zapotřebí dalších antimyelomových léků s inovativními mechanismy účinku a příznivým bezpečnostním profilem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky