Pixantron v monoterapii pacientů s relabujícím nebo refrakterním agresivním non-hodgkinským lymfomem – post hoc analýza

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V 1. linii léčby pacientů s agresivním non-hodgkinským lymfomem (NHL) z B-buněk je možné použít různé režimy včetně antracyklinových v kombinaci s rituximabem nebo bez něj, četnosti objektivních léčebných odpovědí přitom dosahují až 75 %. Avšak 25–35 % nemocných neodpoví na prvoliniovou terapii nebo u nich záhy dojde k relapsu. Tyto pacienty lze léčit platinovými režimy nebo autologní transplantací kmenových buněk, jejich prognóza však je špatná. Jedinou registrovanou záchrannou terapií u nemocných s relabujícím nebo refrakterním agresivním NHL z B-buněk je pixantron, který byl podmíněně schválen na základě studie Pettengelové a spol. U pacientů léčených pixantronem bylo v porovnání s nemocnými léčenými dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře zaznamenáno signifikantní zvýšení ORR (20,0 % vs. 5,7 %; p = 0,021) i prodloužení PFS (5,3 vs. 2,6 měsíce; p = 0,005). Nejčastějšími nežádoucími účinky pixantronu byly neutropenie, leukopenie a trombocytopenie, jež však byly zvládnutelné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky