Ixazomib v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem u pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – studie TOURMALINE-MM1

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Výsledky pacientů s mnohočetným myelomem (MM) se za posledních 15 let výrazně zlepšily, k čemuž přispělo především zavedení inhibitorů proteasomu a imunomodulačních látek. Jejich kombinace jsou nyní základem farmakoterapie nemocných s MM, přičemž účinnost tripletů v 1. linii léčby a v terapii pacientů s relabujícím či refrakterním (R/R) MM je vyšší než při použití dubletů. Mnohočetný myelom se postupně stává dlouhodobě léčitelným onemocněním, což implikuje potřebu nových účinných léků s přijatelným bezpečnostním profilem.

Ixazomib je novým a vůbec prvním perorálně podávaným zástupcem skupiny inhibitorů proteasomu. Od jejich prvního představitele, bortezomibu, se odlišuje rovněž specifickými farmakologickými vlastnostmi a chemickou strukturou. V preklinických studiích byla prokázána synergie ixazomibu s lenalidomidem, následně provedená studie I./II. fáze u nemocných s nově diagnostikovaným MM dokumentovala velmi dobrou protinádorovou účinnost trojkombinace ixazomibu, lenalidomidu a dexamethasonu, její dobrou snášenlivost a možnost dlouhodobého podávání až po dobu čtyř let. Příznivé výsledky této studie se staly impulsem pro navržení studie III. fáze TOURMALINE-MM1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky