Nivolumab v léčbě pacientů s relabujícím klasickým Hodgkinovým lymfomem – studie II. fáze

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Standardem léčby pacientů s prvním relapsem Hodgkinova lymfomu (HL) je vysokodávkovaná chemoterapie následovaná autologní transplantací kmenových buněk (ASCT). Nemocní s relapsem HL po ASCT mají horší prognózu, jejich výsledky se však v uplynulých letech zlepšily v souvislosti se zavedením brentuximab vedotinu (BV). Pro pacienty s relapsem po ASCT a léčbě BV není definována standardní terapie, a je zapotřebí nových účinných léků pro tyto nemocné.

Pro HL je charakteristická přítomnost buněk Reedové/Sternberga (RS), u kterých bývají nacházeny alterace počtu kopií genů lokalizovaných na 9. chromosomu (oblast 9p24.1), což má za následek nadměrnou expresi ligandů PD-L1 a PD-L2 (programmed death ligand) na povrchu těchto buněk. Alterace počtu kopií genů v oblasti 9p24.1 vedou také ke zvýšení signalizace JAK-STAT, což opět přispívá k nadměrné expresi PD-L1. Za normálních okolností působí vazba ligandů PD-L1 a PD-L2 na receptor PD-1 inhibici imunitní odpovědi zprostředkované T-lymfocyty, a RS buňky (zvýšenou expresí ligandů PD-L1 a PD-L2) tohoto mechanismu využívají k úniku před imunitním dohledem. Tato zjištění se stala východiskem pro použití nivolumabu, plně humánní monoklonální protilátky proti PD- 1, která byla schválena k terapii pacientů s pokročilým melanomem, nemalobuněčným karcinomem plic a renálním karcinomem i u nemocných s HL.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky