Daratumumab v monoterapii pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – poolovaná analýza

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Mnohočetný myelom (MM) je maligní onemocnění plazmatických buněk, charakterizované kostními, renálními, hematologickými a infekčními komplikacemi. Pokroky na poli farmakoterapie MM učinily z této choroby dlouhodobě léčitelné onemocnění, pokud se však u pacientů vyvine rezistence vůči zavedeným inhibitorům proteasomu (PI – bortezomib, karfilzomib) i imunomodulačním lékům (IMiD – lenalidomid, thalidomid, pomalidomid), je jejich prognóza velmi špatná. Je proto zapotřebí dalších účinných léků s inovativními mechanismy účinku a dobrou snášenlivostí i u výrazně předléčených pacientů s komorbiditami.

Novým antimyelomovým lékem, a zároveň prvním zástupcem ve své třídě, je daratumumab, humánní monoklonální protilátka anti-CD38, která se s vysokou afinitou váže na maligní buňky exprimující CD38 a navozuje jejich smrt pomocí mechanismů zahrnujících cytotoxicitu závislou na buňkách (CDC), buňkami zprostředkovanou cytotoxicitu závislou na protilátkách (ADCC), fagocytózu závislou na protilátkách, apoptózu či modulaci aktivit enzymu CD38. K těmto mechanismům se zřejmě přidává také imunomodulační působení (aktivace a expanze T-lymfocytů) a zmírnění imunosuprese u nemocných s MM. Účinnost a dobrá snášenlivost daratumumabu byly demonstrovány ve studii I./II. fáze GEN501 a studii II. fáze SIRIUS, které se staly podkladem pro registraci daratumumabu; zde jsou prezentovány poolované a aktualizované výsledky obou studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky