Blinatumomab vs. chemoterapie u pacientů s pokročilou akutní lymfoblastickou leukemií – studie TOWER

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Prognóza pacientů s nově diagnostikovanou akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) se v posledních desetiletích díky zavedení intenzivní chemoterapie významně zlepšila. U většiny nemocných však časem dochází k relapsu a později umírají v důsledku komplikací základního onemocnění. Cílem léčby pacientů s relabující a/nebo refrakterní (R/R) ALL je navození dostatečně dlouhé remise a příprava na transplantaci kmenových buněk. Medián celkového přežití (OS) u nemocných s R/R ALL se v současné době pohybuje mezi 2 a 6 měsíci a četnost 3–5letého přežití nepřesahuje 10 %. Je proto zapotřebí nových účinných postupů pro léčbu tohoto onemocnění.

Blinatumomab je bispecifický konstrukt T-buněčného protilátkového fragmentu, který se specificky váže na molekulu CD19 (ta je exprimována na povrchu více než 90 % prekursorových B-buněk ALL) a na molekulu CD3 exprimovanou na povrchu T-lymfocytů. Spojením CD3 v receptorovém komplexu T-lymfocytů se znakem CD19 na benigních a maligních B-buňkách dochází k aktivaci endogenních T-lymfocytů – blinatumomab zprostředkovává tvorbu cytolytické synapse mezi T-lymfocytem a nádorovou buňkou, čímž se uvolňují proteolytické enzymy, které ničí proliferující i klidové cílové buňky. Výsledkem je pak eliminace CD19-pozitivních buněk.

V pivotní studii II. fáze s blinatumomabem bylo dosaženo kompletní remise (CR) s úplnou či částečnou obnovou periferního krevního obrazu (KO) u 43 % pacientů, medián OS činil 6,1 měsíce. Zde jsou prezentovány výsledky studie III. fáze TOWER.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky