Karfilzomib prodlužuje celkové přežití pacientů s relabujícím či refrakterním mnohočetným myelomem – aktualizované výsledky studií ASPIRE a ENDEAVOR

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Karfilzomib je tetrapeptidický epoxyketonový inhibitor proteasomu, který se selektivně a ireverzibilně váže na N-terminální aktivní místa obsahující threonin na 20S proteasomu. V porovnání s bortezomibem tak působí trvalejší inhibici proteasomu, vedle toho vykazuje rovněž nižší neurotoxicitu. Indikován je (v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem či pouze s dexamethasonem) k terapii dospělých pacientů s mnohočetným myelomem (MM), kteří již absolvovali nejméně jednu linii léčby.

Ve studii ASPIRE (cArfilzomib, lenalidomide, and dexamethaSone versus lenalidomide and dexamethasone for the treatment of PatIents with Relapsed multiple myEloma) byla vyhodnocována účinnost a bezpečnost karfilzomibu v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem (Rd) u pacientů s relabujícím MM, studie ENDEAVOR (randomizEd, opeN label, phase 3 study of carfilzomib plus DExamethAsone Vs bortezomib plus dexamethasOne in patients with Relapsed multiple myeloma) pak porovnávala účinnost a bezpečnost karfilzomibu vs. bortezomibu v kombinaci s dexamethasonem u nemocných s relabujícím či refrakterním MM. V obou studiích byla prokázána superiorita kombinací s karfilzomibem z hlediska přežití bez progrese (PFS) – ve studii ASPIRE dosáhl medián PFS 26,3 měsíce vs. 17,6 měsíce (HR: 0,69; 95% CI: 0,57–0,83; p = 0,0001), ve studii ENDEAVOR pak medián PFS činil 18,7 měsíce vs. 9,4 měsíce (HR: 0,53; 95% CI: 0,44–0,65; p < 0,0001). Rovněž četnost objektivních léčebných odpovědí (ORR) byla vyšší při terapii kombinacemi s karfilzomibem – 87,1 % vs. 66,7 % (p < 0,001) ve studii ASPIRE, resp. 77 % vs. 63 % (p < 0,0001) ve skupině ENDEAVOR. Zde jsou prezentovány aktualizované výsledky obou studií, včetně údajů týkajících se celkového přežití (OS), po dalších 6–7 měsících sledování.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky