Klinické zkušenosti s léčbou chemoterapií indukované nauzey a zvracení kombinací palonosetron/netupitant u nemocného s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marcela Tomíšková
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Bohunice, Brno

Souhrn

Nemalobuněčný karcinom plic patří ke zhoubným nádorům s celosvětově vysokou incidencí. Až 80 % nádorů je diagnostikováno v pokročilém, inoperabilním stadiu nemoci, kdy vyhlídky na dlouhodobé vyléčení jsou mizivé. Onkologická léčba je v těchto případech zaměřena na prodloužení přežívání spojené se zmírněním nebo vymizením symptomů nádorového onemocnění. Systémová chemoterapie zůstává i přes pokroky v biologické léčbě a imunoterapii základem onkologické léčby nemalobuněčného karcinomu plic u nemocných bez průkazu aktivačních mutací genu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) nebo přestavby anaplastické lymfomové kinázy (ALK). Standardně se používá platinový derivát v kombinaci s cytostatikem III. generace nebo pemetrexedem a současně je v indikovaných případech podávána protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF) bevacizumab. Pro léčbu jednoho z histologických typů NSCLC, adenokarcinomu klinického stadia IIIB a IV, je lékem volby cisplatina v dávce 80 mg/m2 a pemetrexed 500 mg/m2 podávané v intervalu 21 dní. Tato kombinace patří do skupiny vysoce emetogenní chemoterapie (high emetogenic chemotherapy – HEC). K prevenci a léčbě chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení (CINV – chemotherapy-induced nauzea and vomitus) je doporučena kombinace setronů, kortikosteroidů a záchranné medikace. Po selhání uvedené kombinace především v léčbě oddálené CINV je indikováno přidání inhibitoru NK-1 aprepitantu ke stávající léčbě. Avšak i tato současně nejmodernější kombinovaná antiemetická profylaxe může selhat. U pacientů s nedostatečně kontrolovanou CINV může nastat řada komplikací, jako jsou ztráty vody a elektrolytů, minerální rozvrat, renální insuficience až selhání ledvin, pokles příjmu stravy, riziko vzniku malnutrice nebo její prohloubení. Konečným důsledkem je zhoršení kvality života a v některých případech je nutné snížit dávky cytostatik, nebo dokonce předčasně ukončit onkologickou léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky