Hepatopatie při léčbě pazopanibem – je nutné ukončit léčbu?

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

Souhrn

Incidence renálního karcinomu je v České republice nejvyšší ve světě. V roce 2014 byla 30,03 případů na 100 000 obyvatel, mortalita pak činila 11,1 úmrtí na 100 000 obyvatel. Zatímco křivka incidence má pozvolně rostoucí charakter, křivka mortality spíše mírně klesá. Diseminovaný či lokálně pokročilý renální karcinom (metastatic renal cell carcinoma – mRCC) je onemocnění nevyléčitelné, veškerá léčba je zatím stále paliativní. Odhaduje se, že u přibližně 20–30 % pacientů je onemocnění zachyceno právě ve IV. stadiu. V současné době máme standardně k dispozici pro pacienty s mRCC v rámci 1. linie léčby pazopanib, sunitinib, bevacizumab v kombinaci s interferonem a temsirolimus. Nejpoužívanější jsou pazopanib a sunitinib, přičemž řada prospektivních a retrospektivních studií již prokázala, že jejich účinnost je obdobná, neliší se počtem odpovědí (response rate – RR), délkou přežití (progression- -free survival [PFS], overall survival [OS]), rozdíly jsou však ve spektru nežádoucích účinků a jejich tíži. Léčba by tak měla být „šitá na míru" pacienta s ohledem na jeho interkurence, očekávanou compliance, ale i na jeho přání. Ve 2. a 3. linii léčby pak máme na výběr mezi everolimem a axitinibem, v určitých situacích můžeme zvážit po konzultaci s revizním lékařem pojišťovny i sorafenib. Kabozantinib a nivolumab zatím nemají v České republice úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Na tomto místě zdůrazňujeme, že v indikovaných případech není chybou ani strategie watch and wait, dále je vždy vhodné zvážit zařazení do studie u pacientů v jakékoliv linii léčby. Potenciálně až kurativní může být správně zvolená metastazektomie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky