Sekvenční léčba docetaxel-kabazitaxel-enzalutamid u pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.*
MUDr. Jiří Vašina**
Autoři - působiště: *Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno
**Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Metastatický karcinom prostaty během svého vývoje prochází kastračně senzitivní a následně kastračně rezistentní fází. V klinické praxi se velmi významně rozšířily možnosti léčby zejména metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Přípravky označované jako ARTA (léky s vlivem na androgenní receptor), jako abirateron či enzalutamid, chemoterapeutikum kabazitaxel nebo radionuklid radium-223 byly pacientům aplikovány v sekvenčním podání nejen ve 2. linii po chemoterapii docetaxelem, ale také následně ve 3. a 4. linii. Sekvenční terapie v podmínkách naší běžné klinické praxe vychází nejen z výsledků studií a retrospektivních hodnocení, ale zejména z limitací daných úhradovou vyhláškou plátců zdravotní péče. Hodnocení deseti retrospektivních studií1 u 735 pacientů, kteří byli po předchozím podání docetaxelu léčeni sekvencí ARTA-ARTA (320 pacientů), ARTA-kabazitaxel (249 pacientů) nebo kabazitaxel-ARTA (166 nemocných), poukázalo na významný přínos z hlediska prodloužení celkového přežití. Dvanáctiměsíční přežití sledovaných nemocných, kterým byly postupně podávány docetaxel-ARTA-ARTA, činilo 26,1%, 12měsíční přežití pacientů léčených sekvencí docetaxel- ARTA-kabazitaxel dosáhlo 60,5 % a při sekvenci docetaxel- kabazitaxel-ARTA 78,3 %.

Možností sekvenční léčby po docetaxelu v běžné onkologické praxi v našich podmínkách je tedy několik. V post- -docetaxelové indikaci ihned po léčbě docetaxelem lze podat radium-223, kabazitaxel, abirateron acetát nebo enzalutamid. V sekvenci, kde jako první podáme docetaxel a následně kabazitaxel, lze podat ještě enzalutamid nebo radium-223. Léčba kabazitaxelem v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je indikovaná pro nemocné se stavem výkonnosti ECOG 0 nebo 1, bez polyneuropatie a závažných komorbitid včetné duplicitní malignity. Pacienti s výkonnostním stavem ECOG 0–2, kterým chceme podat enzalutamid ve 3. linii, mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie. U obou přípravků je léčba hrazena do progrese onemocnění, definované jako rentgenologická progrese nebo výskyt kostní příhody, s limitací 10 cyklů pro kabazitaxel.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky