Strategie léčby pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu podle aktuálních doporučení

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lucie Betlachová
Autoři - působiště: Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha
Klíčová slova: pokročilý karcinom prsu, anti-HER2 terapie, přežití bez progrese, celkové přežití, kvalita života
Citace: Betlachová L. Strategie léčby pokročilého HER2-pozitivního karcinomu prsu podle aktuálních doporučení. Farmakoterapie 2017
13(2):338–342.

Souhrn

Pokročilý karcinom prsu (advanced breast cancer, ABC) zahrnuje lokálně pokročilý karcinom prsu (locally advanced breast cancer – LABC) a metastatický karcinom prsu (metastatic breast cancer – MBC). Primárním cílem u lokálně pokročilého karcinomu je umožnění operability. Přestože je i metastatický karcinom prsu léčitelný, stále jde o inkurabilní onemocnění s mediánem celkového přežití (OS) 2–3 roky. Pětiletého přežití dosahuje přibližně 25 % pacientek. Nadměrná exprese receptoru pro epidermální růstový faktor typu 2 (HER2) je zaznamenávána přibližně u 15–20 % ze všech karcinomů prsu a je spojena s agresivnější chorobou a se špatnou prognózou. V posledních letech se prognóza těchto pacientek výrazně zlepšila díky cílené anti- -HER2 terapii a jejich přežití je i v pokročilých stadiích mnohdy lepší než u nemocných s jinými subtypy karcinomu prsu. U lokálně pokročilých karcinomů zahajujeme léčbu neoadjuvantním podáváním cílené anti-HER2 terapie v kombinaci s chemoterapií se záměrem umožnění operability. U generalizovaného karcinomu jde o paliativní terapii. Většina pacientek má prospěch z cílené anti-HER2 terapie. U pacientek se současnou pozitivitou hormonálních receptorů a indolentním průběhem choroby lze podávat anti-HER2 terapii s hormonální léčbou buď samostatně, nebo jako udržovací terapii po indukční chemobioterapii. Volba léčiva závisí na rozsahu onemocnění, celkovém stavu pacientky, jejích preferencích, komorbiditách a dostupnosti terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky