Duální blokáda receptoru HER2 trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s časným karcinomem prsu – subanalýza studie GeparSepto

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nadměrná exprese proteinu HER2 či amplifikace genu HER2 u pacientek s karcinomem prsu (BC) je známým negativním prognostickým faktorem. Výsledky léčby těchto nemocných se výrazně zlepšily v souvislosti se zavedením trastuzumabu, monoklonální protilátky proti extracelulární doméně HER2, a novější monoklonální protilátky pertuzumabu – ta se váže rovněž na extracelulární doménu HER2, avšak na jiný epitop než trastuzumab, a brání dimerizaci HER2 s jinými členy rodiny HER. Jak ukázaly studie neoadjuvantní léčby NeoSphere a TRYPHAENA u pacientek s časným BC, duální blokáda HER2 trastuzumabem a pertuzumabem vede k výraznému zvýšení četnosti patologických kompletních remisí (pCR).

Studie GeparSepto byla primárně zaměřena na porovnání účinnosti nab-paklitaxelu a konvenčního paklitaxelu (jako součásti sekvenční neoadjuvantní chemoterapie) u nemocných s časným vysoce rizikovým BC. Ve studii byly přitom zařazeny jak nemocné s HER2-negativním (HER2–) BC, tak pacientky s HER2-pozitivním (HER2+) BC, které byly léčeny kombinací trastuzumabu a pertuzumabu.

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky