Prediktivní vliv sérových koncentrací VEGF-A při terapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu bevacizumabem – studie MERiDiAN

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přidání bevacizumabu k prvoliniové chemoterapii pacientek s metastatickým HER2-negativním karcinomem prsu (MBC) v klinických studiích signifikantně prodloužilo přežití bez progrese (PFS) (nikoliv však celkové přežití [OS]) – v registrační studii E2100 byla léčba bevacizumabem v kombinaci s paklitaxelem spojena s impresivním 52% snížením rizika progrese nebo úmrtí (HR pro PFS: 0,48), což bylo přičítáno potenciálnímu synergickému antiangiogennímu účinku této kombinace. Nebyla identifikována podskupina, která by měla z léčby bevacizumabem největší prospěch, nadále však byly vyvíjeny snahy o nalezení biomarkeru prediktivního z hlediska účinnosti bevacizumabu. Zkoumáno bylo mnoho faktorů, z nichž nejslibněji se zatím jeví plazmatické koncentrace vaskulárního endotelového růstového faktoru typu A (pVEGF-A). V dříve provedených studiích byla prokázána prognostická hodnota pVEGF-A, novější analýzy s využitím moderní technologie IMPACT (Immunological Multi-Parameter Chip Technology) pak naznačily prognostický i prediktivní význam pVEGF-A.

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky