Tabalumab v kombinační léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Tabalumab je prozatím neregistrovaná léčivá látka s potenciálem využití u nemocných s mnohočetným myelomem. Je to monoklonální protilátka působící proti BAFF, tedy aktivačnímu faktoru B-lymfocytů významnému pro přežití a schopnost adheze myelomových buněk. V multicentrické otevřené studii I. fáze byly nyní primárně zjišťovány jeho kinetika a bezpečnost v závislosti na velikosti podané dávky. Studie se zúčastnilo 16 nemocných, kterým byl tabalumab podáván i. v. v dávce 100 mg nebo 300 mg v kombinaci s dexamethasonem 20 mg/den p. o. a bortezomibem 1,3 mg/m2 s. c. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími příhodami byly trombocytopenie (81,3 %), lymfopenie (43,8 %) a zvýšení alaninaminotransferázy (43,8 %). Celkové odpovědi bylo dosaženo u 56,3 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky