Luseogliflozin – nový pohled na glifloziny

Číslo: 2 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Hromadění epikardiálního tuku je provázeno zvýšením kardiometabolického rizika a rizika koronárních příhod, a to bez ohledu na přítomnost tradičně známých kardiovaskulárních rizikových faktorů. Zmenšení objemu této tukové tkáně se proto jeví jako zcela racionální terapeutický cíl. Jak ukazuje nedávno provedená klinická studie, mohl by k němu přispět nový zástupce inhibitorů SGLT-2 luseogliflozin. Glifloziny zmenšují množství viscerálního tuku a současně snižují i výskyt kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu. V souboru 19 diabetiků vedlo podávání luseogliflozinu v denní dávce až 5 mg po dobu 12 týdnů ke všem známým účinkům gliflozinů, a navíc byl zaznamenán i signifikantní pokles objemu epikardiálního tuku hodnocený pomocí magnetické rezonance. Tento nález silně koreloval s poklesem hladiny C-reaktivního proteinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky