Farmakoterapie v léčbě gastroenteropankreatických a plicních neuroendokrinních nádorů

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2017 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

Souhrn

Jedinou léčebnou modalitou u diferencovaných neuroendokrinních nádorů (NET), která má kurativní potenciál, je chirurgická léčba. Platí to i pro radikální resekci metastáz NET grade 1 a 2, tedy pro neuroendokrinní tumory podle klasifikace WHO 2010. Léčba NET grade 3 představuje samostatnou problematiku a budeme se jí věnovat jen okrajově. Prevalence NET ve IV. klinickém stadiu je vysoká. U NET pankreatu a tenkého střeva dosahuje 40–50 %, typická lokalizace metastáz je v játrech a v uzlinách. Léčba metastatických NET je typicky multimodální a měla by být plánována v prostředí multioborového týmu. Léčebné možnosti zahrnují chirurgickou terapii jaterních a méně často mimojaterních metastáz a regionální ablační techniky. V léčbě hormonálně podmíněných symptomů NET mají zásadní postavení somatostatinová analoga (SSA). Systémová protinádorová farmakoterapie zahrnuje SSA (lanreotid a oktreotid), cílenou léčbu (everolimus a sunitinib), interferon-α a chemoterapii. Účinná je peptidová radionuklidová terapie (PRRT), která momentálně není v ČR dostupná.

Přehled možností systémové terapie 1. linie různých typů pokročilých NET je uveden v tabulce 1. Je nutné zdůraznit, že se jedná o doporučení adaptované podle konsensu ENETS1 a možnosti léčby v podmínkách běžné praxe v ČR jsou limitovány dostupností a úhradovými pravidly konkrétních léků. Volba systémové protinádorové léčby je závislá na lokalizaci primárního nádoru, funkčním stavu nádoru, grade (stupni diferenciace), rychlosti růstu, celkovém objemu metastáz a samozřejmě na cíli léčby, celkovém klinickém stavu a také na přání pacienta. Léčba NET plic se řídí obdobnými pravidly jako terapie gastroenteropankreatických NET. V klasifikaci plicních NET se ještě používá stará nomenklatura. Plicní karcinoid tak odpovídá NET v trávicím traktu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky