Pacientka s diabetem po infarktu myokardu – léčba a optimalizace následné farmakoterapie

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Tereza Káfuňková
MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Autoři - působiště: I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je celosvětově velmi rozšířené onemocnění, způsobené nedostatečným prokrvením myokardu. Má dvě základní formy – akutní a chronickou. Chronická ICHS je způsobena pomalým zužováním určitého úseku koronárních tepen, nejčastěji procesem aterosklerózy. Akutní formy ICHS jsou vyvolány náhlým uzávěrem věnčité tepny v důsledku ruptury sklerotického plátu a vytvořením nasedající krevní sraženiny, nebo velmi těsným zúžením věnčité tepny. Ischemická choroba srdeční je nejrozšířenejší příčinou srdečního selhání v populaci se zřetelnou dominancí ve vyšších věkových skupinách. Následkem ischemie myokardu může být vznik srdečního selhání jak se sníženou, tak i se zachovanou ejekční frakcí levé komory (EFLK). Mezi léky 1. volby u pacientů se srdečním selháním se sníženou EFLK patří β-blokátory a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), a dále také antagonisté mineralokortikoidních receptorů. Beta-blokátory, konkrétně bisoprolol, dle výsledku studie CIBIS II snižují celkovou mortalitu pacientů o 34 %. Bisoprolol je vysoce kardioselektivní, nemá vliv na metabolismus lipidů a glukózy, má delší 24hodinovou účinnost na snížení krevního tlaku (TK) a tepové frekvence (TF). Inhibitory ACE mají kardioprotektivní účinek, což platí zejména o perindoprilu, a snižují pětiletou celkovou mortalitu pacientů o 30 %. Velkým problémem, se kterým se setkáváme, je adherence pacientů k léčbě. Dle dostupných studií víme, že 78 % pacientů dodržuje léčbu 120 dní po infarktu myokardu, a po dvou letech pouze 40 % pacientů dodržuje léčbu v primární prevenci a 36 % v sekundární prevenci. Předepsanou léčbu dodržuje jen 10 % pacientů se srdečním selháním, a špatná adherence je příčinou až 64 % případů opětovných hospitalizací. Nedodržování předepsané medikace vede k 74% zvýšení celkové mortality a ve 32 % ke zvýšení potřeby opakované koronární revaskularizace. Pacienti užívající kombinaci léků v jediné tabletě mají o 21 % větší šanci, že budou dlouhodobě správně užívat doporučenou léčbu. Kromě změn životního stylu je správné užívání předepsané medikace zcela klíčové ke snížení výskytu kardiovaskulárních komplikací. Základní příčiny non-compliance pacientů jsou nepochopení nutnosti léčby, nedostatečná důvěra v lékaře i léčbu, nízká motivace ke změně chování, psychické problémy, nízké vzdělání, nízký socioekonomický status, dlouhá pracovní neschopnost. Dále hrají roli také složitost denního dávkování, nežádoucí účinky léčby, počet tablet za den i cena léků. Chyba bývá rovněž na straně lékaře – nedostatek empatie, nedostatek času a špatná komunikace, neumožňující podpoření pacientovy motivace a spoluodpovědnosti za léčbu. V našem článku bychom se chtěli věnovat této problematice s důrazem na možnost využití léčby fixní kombinací, která může zásadním způsobem zlepšit adherenci pacientů k užívání medikace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky