Léčba tikagrelorem a klopidogrelem hodnocená na základě času do výskytu sledovaných událostí – nová analýza studie PLATO

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pacienti s akutním koronárním syndromem (AKS) s elevací ST nebo bez elevace ST mají prospěch z protidestičkové terapie, která jim přináší snížení rizika závažných kardiovaskulárních (KV) příhod a předčasného KV úmrtí.

V roce 2009 byly publikovány výsledky klinické studie PLATO (Platelet Inhibition and Patient Outcomes), jež ukázaly superioritu léčby tikagrelorem ve srovnání s klopidogrelem u pacientů s AKS. Užívání tikagreloru zde vedlo k signifikantnímu snížení výskytu kompozitního sledovaného parametru, složeného z úmrtí z cévních příčin, infarktu myokardu (IM) a cévní mozkové příhody (CMP), a také ke snížení rizika úmrtí z KV příčin. Tikagrelor je od té doby doporučován jako vhodná možnost protidestičkové léčby.

Studie PLATO využívala pro hodnocení účinnosti léčby Coxův model proporcionálních rizik, což je nejpoužívanější model v analýze přežití s binárními proměnnými. Výsledky takové analýzy byly prezentovány ve formě křivky přežití získané Kaplanovou- -Meierovou metodou. Výsledný vliv léčby byl vyčíslen pomocí celkového počtu událostí, poměru rizik (HR – hazard ratio) a intervalu spolehlivosti (CI – confidence interval). Tento statistický přístup však má, přes své široké využití a oblibu, i své limity. Proto je důležité standardní statistickou analýzu doplňovat i jinými měřeními účinnosti, zejména měřením času. Jednou z možností je stanovení percentilu přežití – ten lze definovat jako čas do okamžiku, kdy určitý podíl účastníků studie zaznamená sledovanou příhodu. Mezi různými léčebnými rameny pak lze percentily přežití porovnávat a kvantifikovat mezi nimi rozdíl, tzn. výhodu jedné léčby nad druhou v podobě oddálení výskytu sledované události.

Data ze studie PLATO byla ve snaze o kompletnost podrobena dodatečné analýze, založené zejména na sledování času do výskytu jednotlivých parametrů účinnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky