Evolocumab v léčbě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – studie FOURIER

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Inhibitory proproteinové konvertázy subtilisin/kexinového typu (PCSK9) představují novou účinnou skupinu hypolipidemik, která významně snižují koncentraci LDL- -cholesterolu v krvi. Protože léčba hypercholesterolemie stále zůstává standardem v prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění, byla výzkumu zabývajícímu se inhibicí PCSK9 věnována velká pozornost. V současné době je známo několik způsobů, jak docílit inhibice proteinu PCSK9 – jedním z mechanismů je specifická vazba monoklonálních protilátek přímo na extracelulární část proteinu PCSK9. V klinické praxi jsou nyní používány dvě monoklonální protilátky tohoto typu – alirocumab a evolocumab. Evolocumab je indikován u pacientů, kteří nesnášejí léčbu statiny nebo při terapii statiny nedosahují cílových hodnot LDL- -cholesterolu. Dále je evolocumab léčebnou možností pro pacienty s familiární hypercholesterolemií (FH) nebo pacienty, kteří mají vysoké KV riziko.

Klinické studie II. a III. fáze, které hodnotily terapii inhibitory PCSK9, prokázaly významné snížení incidence KV příhod. Známy jsou již také výsledky studií, které posuzují vliv léčby inhibitory PCSK9 na KV morbiditu a mortalitu – výsledky léčby alirocumabem sledovala studie ODYSSEY OUTCOMES a léčby evolocumabem zde prezentovaná klinická studie FOURIER (Further cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in subjects with Elevated Risk).

Studie FOURIER – začátek nové léčby dyslipidemie? (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. *; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC **; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. **

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky