Tikagrelor vs. kyselina acetylsalicylová u pacientů s akutní embolickou cévní mozkovou příhodou neznámé příčiny

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ischemická cévní mozková příhoda (CMP) neznámé příčiny představuje více než 40 % ischemických CMP. Jde o vysoce heterogenní skupinu onemocnění, jež mohou být způsobena mnoha různými mechanismy. Zavedení zobrazovacích metod, jako je magnetická rezonance, vedlo k lepšímu porozumění embolickému infarktu – embolizace může probíhat buď z tepny do tepny (zdrojem embolu je nejčastěji aterosklerotické postižení velkých tepen), nebo se embolus může vytvořit v srdci.

Termín „embolická CMP neznámé příčiny" (ESUS – embolic stroke of unknown source) se začal používat pro jeden z klinických podtypů kryptogenních CMP. Pacienti s ESUS vykazují následující znaky: embolická CMP s prokázaným infarktem mozku, žádná extra- nebo intrakraniální stenóza ≥ 50 %, žádný malý hluboký infarkt < 15 mm, zdrojem embolu není srdce ani netypická vzácná oblast. Předpokládá se, že pro pacienty s ESUS může být prospěšnější spíše antikoagulační léčba než protidestičková terapie – tuto otázku v současné době hodnotí dvě velké randomizované klinické studie.

Část pacientů s ESUS má aterosklerotické onemocnění – například ipsilaterální stenózu < 50 %, aterosklerotické postižení oblouku aorty nebo aterosklerózu v jiné vaskulární oblasti. Neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by pro tuto skupinu pacientů bylo vhodnější užívání perorálních antikoagulancií v porovnání s léčbou kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Protidestičková léčba je účinná v prevenci vzniku a rozšíření trombózy nasedající na aterosklerotický plát – tím snižuje riziko následné distální embolizace do mozku. Protidestičková terapie se tak zdá ideální právě pro skupinu pacientů s ESUS, u kterých je mechanismem CMP embolie z tepny do tepny.

Mezi nové protidestičkové léky patří tikagrelor – jeho účinnost v léčbě aterosklerotického onemocnění prokázalo několik klinických studií. Účinnost tikagreloru v porovnání s ASA u pacientů s akutní CMP nebo tranzitorní ischemickou atakou sledovala klinická studie SOCRATES (Acute Stroke or Transient Ischemic Attack Treated With Aspirin or Ticagrelor and Patient Outcomes). U tikagreloru zde bylo zaznamenáno 11% nesignifikantní snížení rizika v kompozitním parametru složeném z CMP, infarktu myokardu a úmrtí. Pro posouzení etiologie CMP byla ve studii SOCRATES použita fenotypická klasifikace pacientů podle systému ASCOD (Atherosclerosis, Small vessel disease, Cardiac pathology, Other, Dissection), která umožnila zpětně identifikovat pacienty s ESUS. Na základě dat ze studie SOCRATES tak bylo možné provést post hoc analýzu, která sledovala účinek léčby tikagrelorem u přesně definované podskupiny pacientů s ESUS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky