Edoxaban vs. enoxaparin a warfarin u pacientů podstupujících elektrickou kardioverzi pro nevalvulární fibrilaci síní – studie ENSURE-AF

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fibrilace síní (FS) je porucha srdečního rytmu spojená se zhoršením mechanické funkce síní a vyšším rizikem tromboembolických příhod. Léčba FS je zaměřena jednak na samotnou arytmii (obnovení a udržení sinusového rytmu a optimalizace srdeční frekvence) a jednak na prevenci tromboembolických příhod. Kontrola rytmu může být obnovena elektrickou kardioverzí (EKV), farmakologickou kardioverzí pomocí antiarytmik nebo kombinací EKV a antiarytmik.  Podle současných doporučení musejí být pacienti, u kterých je plánována kardioverze, po dobu minimálně 3 týdnů před kardioverzí a 4 týdny po ní účinně antikoagulováni.  Před kardioverzí se někdy provádí transezofageální echokardiografie (TEE) za účelem spolehlivého vyloučení přítomnosti trombů v síních.

U pacientů s FS se v prevenci tromboembolických příhod tradičně používal warfarin (antagonista vitaminu K), jehož hlavními nevýhodami jsou jeho úzké terapeutické rozmezí a inter- i intraindividuální variabilita účinku. V současné době se proto v prevenci tromboembolických komplikací používají spíše nové antikoagulační látky, které nejsou závislé na vitaminu K (NOAC – non- -vitamin K antagonist oral anticoagulants) – jejich zástupcem je například edoxaban.

Mechanismus účinku edoxabanu spočívá v reverzibilní přímé inhibici koagulačního faktoru Xa, čímž zabraňuje přeměně protrombinu na trombin. Edoxaban je indikován pro prevenci systémové embolizace a cévní mozkové příhody (CMP) u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní, kteří mají alespoň jeden z rizikových faktorů: věk ≥ 75 let, srdeční selhání, diabetes mellitus, arteriální hypertenze nebo předchozí CMP či tranzitorní ischemická ataka (TIA). Další indikací edoxabanu je léčba hluboké žilní trombózy, plicní embolie a prevence opakované žilní trombózy a plicní embolie u dospělých.

Účinnost a bezpečnost edoxabanu ve srovnání s warfarinem hodnotila velká klinická studie ENGAGE AF-TIMI 48 u více než 21 000 nemocných s nevalvulární FS. Ve studii byla dokumentována non-inferiorita edoxabanu oproti warfarinu z pohledu účinnosti, tj. v prevenci cévní mozkové příhody a systémových embolických příhod, a jeho superiorita z hlediska bezpečnosti – při jeho užívání byla zaznamenána významně nižší incidence všech sledovaných forem krvácení. Studie přinesla jen limitovaná data o účinnosti a bezpečnosti edoxabanu u pacientů podstupujících EKV pro nevalvulární fibrilaci síní, což bylo dáno malým počtem těchto pacientů ve studii. Proto byla zahájena další klinická studie s názvem ENSURE-AF.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky