Etanercept neovlivňuje kardiovaskulární rizikové faktory

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Nemocní s revmatoidní artritidou mají obecně zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. Současně se ukázalo, že inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru-α (TNF-α) jsou nejen účinné v léčbě základního onemocnění, ale že současně uvedené riziko nezvyšují, nebo je spíše snižují. Etanercept, jakožto solubilní receptor TNF-α, byl nově hodnocen právě z hlediska kardiovaskulárního rizika. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii byli pacienti s aktivní formou revmatoidní artritidy léčeni etanerceptem v týdenní dávce 50 mg nebo placebem po dobu 12 týdnů a na dalších 12 týdnů byli všichni převedeni na etanercept (n = 210). Nebylo pozorováno významné ovlivnění metabolických rizikových faktorů ve srovnání s jejich výchozí hodnotou a nebyla zjištěna ani jejich významná dynamika. Na konci 12. týdne byl nicméně zaznamenán pokles glykemie nalačno, inzulinu nalačno a ve 24. týdnu navíc mírný pokles hodnoty glykovaného hemoglobinu u nemocných s diabetem. Kardiovaskulární riziko nemocných léčených etanerceptem negativně ovlivněno nebylo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky