Léčba kabazitaxelem u pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Nikol Rušarová
MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN, Olomouc

Souhrn

Kabazitaxel (Jevtana) je v léčbě karcinomu prostaty znám a používán již od roku 2010. Účinnost a bezpečnost kabazitaxelu byly potvrzeny v mezinárodní multicentrické klinické studii III. fáze TROPIC. Ve studii TROPIC se 755 muži byly porovnávány kabazitaxel v kombinaci s prednisonem a mitoxantron v kombinaci s prednisonem. Výsledky studie prokázaly statisticky významné prodloužení celkového přežití u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) předléčených docetaxelem (medián přežití 15,1 měsíce vs. 12,7 měsíce; HR: 0,7; p < 0,0001). Odpověď PSA byla zaznamenána u 39,2 % pacientů léčených kabazitaxelem vs. 17,8 % pacientů léčených mitoxantronem (p = 0,0002); v ramenu s kabazitaxelem byl signifikantně vyšší výskyt odpovědi nádoru na léčbu, a to 14,4 % ve srovnání se 4,4 % u mitoxantronu (p = 0,0005). Medián doby do progrese PSA u pacientů léčených kabazitaxelem byl 6,4 měsíce vs. 3,1 měsíce při terapii mitoxantronem (HR: 0,75; p = 0,001), medián doby do progrese nádoru byl v ramenu s kabazitaxelem 8,8 měsíce vs. 5,4 měsíce v ramenu s mitoxantronem (HR: 0,61; p = 0,0001).

Kabazitaxel vykazuje protinádorovou aktivitu u nádorů rezistentních vůči docetaxelu. Řadí se mezi taxany, váže se na tubulin a způsobuje stabilizaci mikrotubulů, čímž vede k inhibici mitotických a interfázních buněčných funkcí. Kabazitaxel je hrazen v kombinaci s prednisonem v terapii mCRPC u pacientů s výkonnostním stavem dle ECOG 0–1 předléčených docetaxelem. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. Za progresi onemocnění považujeme zvýšení PSA (≥ 25% zvýšení u pacientů, kteří neodpovídají na léčbu, resp. > 50% zvýšení u pacientů, kteří odpovídají na léčbu), vznik bolestí (hodnocení škálou PPI – Present Pain Intensity pomocí McGill-Melzackova dotazníku a analgetického skóre) a rentgenologickou progresi (hodnocenou na základě kritérií RECIST – Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). Maximálně však může být podáno 10 cyklů. Lék není hrazen u pacientů s periferní neuropatií po léčbě docetaxelem, nemocných se stomatitidou 2. a vyššího stupně a pacientů se závažnými komorbiditami (včetně duplicitních malignit).

V naší kazuistice prezentujeme případ 63letého muže s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty, úspěšně léčeného již od roku 2009.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky