Nivolumab v léčbě karcinomu močového měchýře

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno
Klíčová slova: imunoterapie, metastatický karcinom močového měchýře, nivolumab (anti-PD-1)
Citace: Katolická J. Nivolumab v léčbě karcinomu močového měchýře. Farmakoterapie 2017;13(5):713–717.

Souhrn

Nivolumab je plně humánní IgG4 monoklonální protilátka proti receptoru PD-1. Pozitivní výsledky studie I./II. fáze CheckMate 032 byly potvrzeny studií II. fáze CheckMate 275, která hodnotila účinnost a bezpečnost nivolumabu u 270 pacientů s metastatickým karcinomem močového měchýře, u nichž onemocnění progredovalo během 1. linie chemoterapie založené na platině nebo po ní. U pacientů s expresí PD-L1 ≥ 1 % byl medián doby do progrese choroby (PFS) 3,55 měsíce a medián celkového přežití (OS) činil 11,3 měsíce. Ve skupině nemocných s nádory PD-L1-negativními byl medián PFS 1,87 měsíce a medián OS 5,95 měsíce.

Literatura

Katolická J. Nivolumab v léčbě karcinomu močového měchýře. Farmakoterapie 2017;13(5):713–717.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky