Panitumumab v kombinaci s FOLFOX4 nebo FOLFIRI v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – studie PLANET-TTD

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V současné době se v 1. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), s nemutovaným (divokého typu – WT) genem RAS, používá kombinace chemoterapie a inhibitorů EGFR (receptor pro epidermální růstový faktor). Tato kombinace vede ke zlepšení četnosti léčebných odpovědí (ORR), přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS). Podle mezinárodních doporučení se má léčba inhibitory EGFR používat v kombinaci s chemoterapií FOLFOX (5-FU, leukovorin, oxaliplatina) nebo FOLFIRI (5-FU, leukovorin, irinotekan).

Častou komplikací mCRC jsou metastázy v játrech – bohužel 80–90 % těchto metastáz nelze resekovat kvůli jejich velikosti, umístění nebo pro pokročilost choroby. Použití chemoterapie s oxaliplatinou umožňuje nezanedbatelnému podílu pacientů (14–51 %) dosáhnout stavu, kdy je operace možná – míra pětiletého přežití je tak u nich nakonec srovnatelná jako u pacientů s ranou resekcí. Pokud se k chemoterapii přidá léčba inhibitory EGFR, zvyšuje se ORR a narůstá podíl pacientů, u kterých je resekce možná.

Panitumumab je monoklonální protilátka patřící do skupiny inhibitorů EGFR. Jeho účinnost a bezpečnost při léčbě pacientů s mCRC s WT KRAS (exon 2) dokumentovala řada klinických studií. Panitumumab je u těchto pacientů indikován v 1. linii léčby buď v monoterapii, nebo v kombinaci s chemoterapií FOLFOX4 nebo FOLFIRI, nebo ve 2. linii léčby v kombinaci s režimem FOLFIRI. Dosud nebyla publikována studie, ze které by vyplývalo, zda je některý z chemoterapeutických režimů (FOLFOX4 vs. FOLFIRI) v kombinaci s panitumumabem v 1. linii léčby mCRC účinnější – proto byla provedena studie PLANET-TTD.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky