Účinnost a bezpečnost afliberceptu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – retrospektivní studie z reálné praxe

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Aflibercept je antiangiogenně působící lék, jehož účinnost u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), u nichž selhala prvoliniová léčba zahrnující chemoterapeutický režim s oxaliplatinou, byla prokázána ve studii VELOUR – v této studii vedlo přidání afliberceptu k chemoterapii FOLFIRI k prodloužení celkového přežití (OS) o 1,4 měsíce a k prodloužení přežití bez progrese (PFS) o 2,2 měsíce. Post hoc analýza této studie pak ukázala, že největší přínos z této terapie měli pacienti s výkonnostním stavem (PS) 0 a jakýmkoliv počtem metastaticky postižených míst a nemocní s PS 1 a méně než dvěma metastaticky postiženými místy, u nichž bylo zaznamenáno prodloužení mediánu OS o 3,1 měsíce.

Na základě výsledků studie VELOUR byl aflibercept registrován ve 2. linii léčby pacientů s mCRC po progresi na terapii založené na oxaliplatině. Ve Španělsku bylo pacientům s mCRC a podobnými charakteristikami jako u nemocných ve studii VELOUR ještě před schválením afliberceptu umožněno jeho podávání v rámci programu „compassionate use" (NPP – named patient programme). Zde jsou prezentovány výsledky těchto pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky