Adjuvantní léčba sunitinibem u pacientů s renálním karcinomem a vysokým rizikem rekurence po nefrektomii – studie S-TRAC

Číslo: 5 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Prognóza pacientů s renálním karcinomem (RCC) významně závisí na stadiu, ve kterém je onemocnění diagnostikováno – u nemocných s lokoregionálním RCC (stadium III) dosahuje četnost pětiletého přežití 53 %, naproti tomu u pacientů s metastatickým RCC (mRCC) činí pouze 8 %. Až u 40 % nemocných s lokoregionálním RCC ovšem dochází po nefrektomii k relapsu se vznikem metastáz. Riziko relapsu může být hodnoceno pomocí modelů UISS (University of California Los Angeles Integrated Staging System) či SSIGN (Stage, Size, Grade and Necrosis score).

Výsledky léčby pacientů s mRCC se v uplynulé dekádě výrazně zlepšily, kurativní terapie pro tyto nemocné však stále neexistuje. U pacientů s mRCC byla dokumentována účinnost antiangiogenně působících léků včetně sunitinibu, což podnítilo testování těchto látek také v adjuvantní terapii. V provedené studii III. fáze ASSURE u nemocných s lokálně pokročilým RCC nebyl prokázán přínos adjuvantní léčby sunitinibem či sorafenibem v porovnání s placebem, sunitinib v adjuvantním zařazení však byl dále hodnocen v prezentované studii S-TRAC.

Komentář ke studii

MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky