Idelalisib u pacientů s vysoce rizikovým folikulárním lymfomem relabujícím po úvodní chemoimunoterapii

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Folikulární lymfom (FL) je druhý nejčastější nehodgkinský lymfom (NHL) v západní populaci – v Evropě tvoří asi 20–25 % NHL u dospělé populace. Onemocnění se častěji vyskytuje u pacientů staršího věku, medián věku v době diagnózy je kolem 60 let. Obecnou vlastností FL grade 1–3A je indolentní průběh, relativně vysoký počet odpovědí na úvodní léčbu, ale také velké riziko relapsu onemocnění, eventuálně transformace do NHL vyššího stupně malignity. U pacientů s vysokým rizikem, kterých je mezi pacienty s NHL asi 20 %, existuje riziko rychlé progrese do 24 měsíců po zahájení první chemoimunoterapie a vysoké riziko úmrtí.

Idelalisib (5-fluoro-3-fenyl-2-[(s)-1-(9Hpurin- 6-ylamino)-propyl]-3H-quinazolin) patří mezi tzv. „malé molekuly" – látky s cíleným protinádorovým účinkem. Idelalisib selektivně inhibuje δ izoformu PI3K, což vede k apoptóze nádorových buněk. V současné době je idelalisib indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s folikulárním lymfomem, který byl refrakterní vůči dvěma předchozím liniím léčby.

Z výsledků studie II. fáze (101-09) byla prokázána vysoká účinnost u pacientů s dvojitě refrakterními indolentními B-NHL. Idelalisib byl podáván v monoterapii v dávce 150 mg 2x denně per os, a to do selhání léčby nebo významných projevů toxicity. Celková léčebná odpověď byla zaznamenána u 71 ze 125 pacientů (57 %), z toho 7 nemocných dosáhlo kompletní remise (6 %), 63 pacientů parciální remise (50 %) a 1 pacient s Waldenströmovou makroglobulinemií dosáhl malé odpovědi. Medián trvání léčebné odpovědi byl 12,5 měsíce, medián doby do progrese činil 11 měsíců. Autoři studie recentně provedli retrospektivní post hoc analýzu u podskupiny pacientů s FL a časnou progresí po úvodní chemoimunoterapii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky