Antidepresiva ovlivňují remodelaci kostí

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Antidepresiva jsou bohatě využívanou lékovou skupinou, a to nikoliv pouze u nemocných s velkou depresí, ale i u řady jiných onemocnění, včetně indikací mimo rámec psychiatrie. O to důležitější je povědomí o jejich sekundárních farmakodynamických účincích, tj. těch, které nejsou primárně spojovány s vlastním terapeutickým využitím. U nemocných s velkou depresí (n = 168) byla proto aktuálně sledována změna hladiny ukazatele kostní resorpce (CTX) a hladiny kostní novotvorby (P1NP) v kontextu užívání inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu venlafaxinu. Zatímco u prvního markeru došlo během 12týdenní léčby k jeho navýšení, ve druhém případě byl zřejmý pokles. Výraznější nárůst CTX byl navíc patrný u osob, u kterých se nepodařilo dosáhnout remise deprese. Mimoto u nemocných s chronickou depresí byly zřejmé výrazně nižší hladiny P1NP.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky