Abirateron plus prednison u metastazujícího kastračně senzitivního karcinomu prostaty: studie LATITUDE

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Abirateron, ireverzibilní inhibitor cytochromu CYP17, působí jako účinný inhibitor endogenní syntézy androgenů. V kombinaci s prednisonem je indikován k využití u nemocných s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Do jaké míry může být přínosem i u kastračně senzitivního karcinomu prostaty, bylo předmětem sledování studie LATITUDE. Šlo o dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou studii III. fáze, v níž bylo randomizováno 1 199 nemocných k androgen-deprivační léčbě (ADT) v kombinaci s abirateronem a prednisonem nebo k ADT s dvojím placebem. Při mediánu sledování 30,4 měsíce byla provedena průběžná analýza. Z té vyplývá výrazně delší medián celkového přežití (OS) u nemocných léčených abirateronem – medián OS nedosažen vs. 34,7 měsíce (HR pro úmrtí: 0,62; 95% CI: 0,51–0,76; p < 0,001). Odpovídající medián doby radiografického přežití bez progrese byl 33 měsíců vs. 14,8 měsíce (HR pro progresi či úmrtí: 0,47; 95% CI: 0,39– 0,55; p < 0,001). Ve prospěch abirateronu svědčily i další ukazatele, a sice delší doba do progrese bolesti, doba do následující protinádorové léčby, do zahájení chemoterapie či doba do progrese PSA a výskytu skeletálních příhod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky