Dlouhodobá účinnost aripiprazolu u akutní epizody schizofrenie

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Aripiprazol je ve své podskupině atypických antipsychotik působících jako parciální agonista dopaminových receptorů D2 stále dominantním zástupcem (pozn.: s podobným profilem byl nedávno schválen rovněž kariprazin). Při podávání antipsychotik jsou sice primárně sledovány intenzita a rychlost potlačení pozitivních, respektive zmírnění negativních symptomů, nicméně neméně důležitou stránkou je rovněž doba přetrvávání účinku. Za tímto účelem byl hodnocen možný přínos aripiprazolu u nemocných, u nichž se úspěšně podařilo stabilizovat onemocnění jednou z dávek (441 mg nebo 882 mg) v pilotní 12týdenní placebem kontrolované studii a kteří následně vstoupili (n = 181) do 52týdenního rozšířeného sledování. V obou podskupinách (73 % a 66 %) bylo dosaženo vysoké míry setrvání na léčbě po sledované období. V obou případech bylo zřejmé i výrazné zmírnění symptomatologie, respektive u většiny nemocných (74 % a 68 %) bylo dosaženo remise onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky