Adherence a perzistence na léčbě u pacientů s diabetes mellitus 2. typu léčených agonisty receptorů pro glukagon-like peptid-1

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Agonisté receptorů pro glukagon-like peptid-1 (GLP-1RA), také známí jako inkretinová mimetika, jsou poměrně novou skupinou injekčně podávaných antidiabetik. Jejich mechanismus snižování zvýšené glykemie spočívá ve stimulaci sekrece inzulinu závislé na glukóze, snižování postprandiální produkce glukagonu a zvyšování pocitu sytosti. Kontrolované klinické studie i retrospektivní analýzy prokázaly, že léčba pomocí GLP-1RA vede k dosažení optimálních terapeutických cílů a je rovněž součástí odborných léčebných doporučení.

Klíčovými body pro účinnost antidiabetické léčby jsou adherence k léčbě (tj. míra dodržování doporučených léčebných postupů, a to každý den, s ohledem na časové rozestupy mezi jednotlivými dávkami, dávkování a frekvenci užívání – týká se tedy procenta správně užité medikace po dobu trvání léčby) a perzistence na léčbě (setrvání na léčbě po doporučenou dobu, může být vyjádřena počtem dní trvání léčby). Přehledy dat o adherenci získávané v retrospektivních i prospektivních studiích popisují široké rozmezí hodnot adherence k perorální antidiabetické léčbě (od 36 % po 93 %), hodnoty pro inzulinovou terapii se pohybují v rozmezí 62–64 %. Vyšší adherence k antidiabetické léčbě je spojena s lepší kontrolou glykemie, vede k nižšímu čerpání zdravotní péče, nižší mortalitě a nižšímu výskytu komplikací souvisejících s onemocněním diabetem (zvýšené hladiny glykovaného hemoglobinu, diabetická ketoacidóza a kardiovaskulární onemocnění). Vyšší adherence také souvisí s nižšími náklady na léčbu, lepší adherence i k dražší léčbě ve výsledku vede ke snížení celkových léčebných nákladů. Studie také ukazují, že jednodušší terapeutické režimy s nižší frekvencí aplikací vedou k vyšší adherenci.

Retrospektivní studie se zaměřila na porovnání GLP-1RA z hlediska adherence a perzistence.

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky