Bevacizumab v léčbě pacientky s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Krejčí
MUDr. Daniel Krejčí
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn

Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou váže na volný plazmatický VEGF-1 (vascular endothelial growth factor) a tím blokuje aktivaci receptoru VEGF. Vyvázání VEGF-1 vede k útlumu nádorem vystupňované angiogeneze a k omezení nádorového růstu a metastatického potenciálu.

V České republice je bevacizumab indikován k léčbě 1. linie pacientů s pokročilým plicním karcinomem neskvamózní histologie v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím platinový derivát, event. s erlotinibem při pozitivní aktivační mutaci EGFR. Bevacizumab je prozatím jediné antiangiogenní agens hrazené v ČR z veřejného zdravotního pojištění v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC).

Přidání bevacizumabu ke standardním chemoterapeutickým režimům s platinovým derivátem v 1. linii léčby NSCLC vedlo k prodloužení střední doby přežití nad hranici jednoho roku při relativně příznivém bezpečnostním profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky