Strategie léčby pacientů s maligním melanomem

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: metastatický melanom, strategie léčby, biologická léčba, imunoterapie
Citace: Kubala E. Strategie léčby pacientů s maligním melanomem. Farmakoterapie 2018
14(2):289–296.

Souhrn

Současná léčba metastatického melanomu, obohacená o velký počet nových léků jak v imunoterapii, tak v biologické léčbě, přinesla řadu nových otázek. Jakou strategii léčby v 1. a 2. linii budeme volit u pacientů s přítomností mutace BRAF? Kteří pacienti jsou vhodní pro imunoterapii v 1. linii a kteří pro biologickou léčbu? Farmakologická inhibice mitogenem aktivované proteinkinázové signální dráhy (MAPK) znamenala významný pokrok v léčbě pacientů s metastazujícím melanomem s mutovaným genem BRAF. Mezi tyto úspěšné látky řadíme inhibitory BRAF ( vemurafenib, dabrafenib, encorafenib), inhibitory MEK (trametinib, selumetinib, kobimetinib, binimetinib). Jejich výhodou je velmi rychlé navození celkové odpovědi až u 70 %, ale velkou nevýhodou je vznik rezistence u většiny pacientů (100 %). Imunoterapie představuje druhou možnost léčby metastazujícího melanomu. Její použití nevyžaduje přítomnost mutace BRAF, ale chybí jednoznačný prediktor účinnosti léčby. Podíl odpovědí na léčbu se pohybuje pouze kolem 30–40 %, ovšem rezistence se objevuje jen asi u 25 % nemocných. Můžeme ovlivnit systémovou imunitu blokádou anti-CTLA4 protilátkou ipilimumabem nebo blokovat lokální imunitní reakci v samotném nádoru pomocí anti-PD-1 protilátky nivolumabu. Obě látky řadíme do skupiny checkpoint inhibitorů, které blokují oslepení imunitního systému a únik nádoru z imunitního dohledu. V současné době můžeme použít v 1. linii obě látky v monoterapii nebo v kombinaci. Účinnější je léčba nivolumabem. Je-li dosaženo odpovědi na léčbu, tato odpověď přetrvává dlouhou dobu i po přerušení léčby. Zatím nebyly podány jednoznačné důkazy o přednostech biologické léčby nebo imunoterapie v 1. a 2. linii léčby metastatického melanomu, které by mohly pomoci správně se orientovat při volbě vhodného způsobu léčby u jednotlivého pacienta. Pokusíme se na základě dostupných dat ukázat výhody a nevýhody biologické léčby a imunoterapie i výsledky metaanalýz dat z mnoha studií. Bohužel přímé srovnání obou způsobů léčby chybí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky